SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Begränsning av vattenanvändningen
Egen brunn - Viktig information
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Bänarp
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Viktig information till dig som har egen brunn
Det gångna året har varit ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under större delen av året. Många enskilda brunnar ha sinat och tillgången på vatten har varit dåligt på många ställen. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar. Grundvattentillgången är fortsatt låg och det finn anledning att tro att det kommer att vara så även kommande år.

Åtgärder
Att fylla på vatten i brunnar som sinat är ingen bra lösning eftersom det tillförda vattnet då rinner ut i grundvattnet och brunnen sinar på nytt. Istället är det är bättre att fylla på slutna kärl, men allra bäst är att borra en djupare brunn.

Fastighetsägare har ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten. Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången:

• Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. På Geotec kan man finna många av dem. http://geotec.se/hitta-din-borrare/. Hör med din kommun vad som gäller där du bor.
• Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
• Köpa eller hyra kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten i din kommun kan fylla på kärlet. Då får du själv köpa denna tjänst av ett fraktbolag eller liknande. Det finns företag som är specialiserade på att köra dricksvatten.
• Ansluta till kommunalt vatten i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.

Framtiden
Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg