SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Lediga tjänster
Höreda Värne vattenskyddsområde
Information Vixensjöarna-Ränneslätt
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

VerksamhetenVA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun.

Anläggningarna omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät.

Ansluten folkmängd uppgår till ca 15 000 personer eller 22 000 personekvivalenter.

VA-avdelningen är skyldigt att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av dricksvatten samt utsläppskontroll till recipienterna.


Statens Livsmedelsverk
har i kungörelse (SLVFS 2001:30) angivit program för kontroll av dricksvatten.

Syftet med detta program är att upptäcka och förebygga kvalitetsförändringar i råvatten och dricksvatten, som kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet samt skador på rörnät och installationer.

Bestämmelser för avloppsreningsverk från Naturvårdsverket har utkommit 1990 ang kontrollföreskrifter. Bestämmelserna innebär ökade krav på anläggningar, bräddningar m m.

VA-verket omhändertar och behandlar slam från enskilda slamavskiljningsbrunnar i kommunen i Eksjö avloppsreningsverk.

Reservvattenanläggning i Eksjö. Titta på filmen här!

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg