SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

NifsarpsmadenSedan början av 1980-talet har planer på att skapa ett våtmarksområde mellan Kvarnarpasjön och Nifsarpen varit föremål för ett antal utredningar. Av olika anledningar har dessa blivit nerlagda till förmån för andra projekt.

Under 1993-1995 har dessa planer återigen aktualiserats. Inriktningen har i huvudsak haft tre syften varav Tekniska Kontorets engagemang inriktats på vattenrening och byggnation av anläggningen.

I samarbete med Vatten och Samhällsteknik, har framarbetats en principlösning vilken ligger till grund för byggnationen som utförts på entreprenad av AB Gilbert Gustafsson, Eksjö.

Förbättring av vattenkvaliteten i Kvarnarpsån och nedströms liggande vattendrag.

Kvarnarpasjön har under en lång följd av år varit och är recipient för Eksjö Avloppsreningsverk och dagvatten från Eksjö tätort. Eksjö reningsverk har under senare tid kompletterats och byggts om. Reningsgraden är efter detta fullt tillfredsställande. Enligt tidigare utredningar läcker Kvarnarpasjön föroreningar, såsom näringsämnen och tungmetaller. Halterna (1991) av fosfor resp. kväve visade (enl SNV ALLMÄNNA råd 90:4) mycket höga värden.

I samband med utbyggnaden skapas förutsättningar för en våtmarksbiotop med därtill hörande flora och fauna.

Eftersom Nifsarpsmaden ligger endast 3 km från Eksjö centrum förväntas betydelsen för rekreations-och undervisningsområden få stor betydelse för såväl skola som allmänhet.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg