SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Eksjö vatten och avloppsreningsverkGamla vattenverksbyggnaden, uppförd 1916

Eksjö vattenverk är ett grundvattenverk som förstärker vattentillgången med sjövatten från Norra Vixen.
Sjövattnet pumpas till vattenverkets infiltrationsbassänger där vattnet filtreras genom sandlagren på vägen ned till grundvattenmagasinet.
Fyra grundvattenbrunnar finns placerade på området. Två av dessa pumpar grundvattnet till en anläggning för pH-justering innan dricksvattnet är färdigt för leverans till konsumenterna.
Dricksvattnet produceras utan desinfektion med klor.

Längd vattenledningar: 95,7 km

Eksjö avloppsreningsverkEksjö avloppsreningsverk tar hand om avloppsvatten från Eksjö tätort samt slam från de mindre reningsverken och från privata slamavskiljningsbrunnar. Avloppsvattnet renas i fyra steg på reningsverket, mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Dessutom finns rötkammare och utrustning för avvattning av slam. Den mekaniska reningen består i en grovrening genom ett galler, sandfång och försedimentering. Här avskiljs papper, sand och slam från vattnet. I den biologiska reningsprocessen reduceras föroreningar med hjälp av mikroorganismer.

Den kemiska reningsprocessen innebär att en fällningskemikalie tillsätts, vilket i det här fallet är aluminiumsulfat (AVR). Den har till uppgift att dra till sig föroreningar, som man sedan avskiljer från vattenfasen. Avloppsvattnet passerar genom sandfilter innan det pumpas ut i recipienten.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg